Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

•     Serwis internetowy Codigos.pl działa na zasadach określonych w Regulaminie, który określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, którego właścicielem jest firma CODIGO Paweł Czernicki z siedzibą w Szczecinie, posiadająca wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8522675758 i numerem REGON: 520108893

•     Serwis Codigos.pl udostępnia informacje o usługach i towarach podmiotów trzecich. Zasady korzystania z tych usług i towarów ustalają podmioty trzecie.

•     Każdy Usługobiorca (zwany dalej jako „Użytkownik”) z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych w serwisie Codigos.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

•    Regulamin każdy Użytkownik może nieprzerwanie i nieodpłatnie pozyskać i utrwalić poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

•     Użytkownik korzystając z usług elektronicznych świadczonych przez Internet narażony jest na zainfekowanie systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwym oprogramowaniem oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć zagrożenia Użytkownik powinien korzystać z oprogramowania antywirusowego, z zapory sieciowej firewall i innych środków technicznych, które chronią przed zagrożeniami.

•    Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika.

•    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

•    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

•    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

•    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

•    Serwis Codigos.pl świadczy następujące usługi:

•     Udostępniane informacji o promocjach oferowanych przez podmioty trzecie.

•     Udostępnianie informacji o usługach i towarach podmiotów trzecich.

•     Udostępnianie Kodów rabatowych.

•     Udostępnianie Formularza Kontaktowego,

•     Przesyłanie Newslettera.

•    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§3 UDOSTĘPNIANIE KODÓW RABATOWYCH

1. Codigo udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie i Dostawców Rabatów, a także umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.

2. Kod rabatowy  to ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez podmioty trzecie i na zasadach przez nie określonych.

3. Informacje podane w opisie kuponów wymienionych na stronie Codigos.pl mogą różnić się od faktycznych ofert wskazanych sklepów. Nie przyjmujemy  odpowiedzialności za niepoprawne informacje oraz przeterminowane kupony.

4. W przypadku dojścia do transakcji, Codigo nie występuje w żadnej roli w stosunku do stron bezpośrednio zainteresowanych sprzedażą.

5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu rabatowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Codigos.pl

§4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Serwisu Internetowego. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Codigos.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością CODIGO Paweł Czernicki. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości serwisu Codigos.pl bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość serwisu Codigos.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca gromadzi dane, dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników Serwisu w Formularz Kontaktowy i Newsletter. Dodatkowo Usługodawca ma prawo zapisać informacje o parametrach połączenia – adresu IP. Adres IP zapisywany jest w celach technicznych, w związku z administracją serwerami oraz statystykami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona Danych Osobowych szczegółowo została przedstawiona w „Polityce Prywatności”  serwisu Codigos.pl

Usługodawca może przekazać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, które wykonują niektóre usługi na rzecz usługodawcy np. prowadzenie statystyk ruchu na stronie, analiza poziomu zadowolenia Użytkownika w Serwisie Internetowym.

&6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez informacje na stronie głównej serwisu. Informacja powinna przedstawiać zestawienie wprowadzonych zmian i termin wejścia ich w życie. Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach Regulaminu wraz ze stosownym zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie nieakceptowania przez Użytkownika nowej treści Regulaminu, jest on zobowiązany zawiadomić o swoim sprzeciwie Usługodawcę, przesyłając informację na adres e-mail Usługodawcy w terminie nieprzekraczającym 14 od dnia ogłoszenia zmian w Regulaminie. Brak sprzeciwu ze strony Użytkownika oznacza akceptacje nowej wersji Regulaminu i kontynuację Umowy.

Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu Codigos.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego nie stanowią inaczej, rozpatrywanie ewentualnych sporów wynikłych na linii Usługodawca-Usługobiorca, oddawane się właściwym sądom polskim.

Pierwszy połóż łapę na najnowszych promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera

Błąd. Proszę spróbuj ponownie.

Przeczytałem i akceptuje politykę prywatności